Käyttöehdot

1. KÄYTTÖEHDOT JA KÄYTTÖEHTOJEN MYÖNTÄMINEN

Kiitos, että käytät palveluamme. Luomalla tilin järjestelmäämme ja/tai ottamalla käyttöön Ajokin/Driappin, Cabidin ajopäiväkirjan sekä taksi-kartan/Cabimapin verkkosivut ja mobiilisovelluksen hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan palvelussa saatavilla olevia käytäntöjä. Tutustuthan ehtoihin huolellisesti. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Ewooks:n tekemiä tuotteita, myös niitä, joita ei tässä kohtaa erikseen mainita.

Palveluntuottaja:

tmi Ewooks
info@ewooks.fi
www.ewooks.fi

tmi Ewooks on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, Y-tunnus 2918658-2. Arvonlisäverotunnus on FI2918658-2. 

Ewooks sekä sen kumppanit ja omistajat (voidaan viitata myöhemmin Palveluntarjoaja/tuottaja) myöntävät Käyttäjälle rajoitetun, ei-ekslusiivisen oikeuden palvelun käyttämiseen tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Pidätämme kaikki palveluun liittyvät oikeudet, joita ei erikseen myönnetä tässä sopimuksessa.

Väärinkäytöstapauksissa käyttäjän kirjautuminen palveluun voidaan estää ja tiedot poistaa pysyvästi. Palvelua on sallittua käyttää ainoastaan palveluntarjoajan tarjoaman käyttöliittymän kautta, ellei toisin ole sovittu.

Tässä dokumentissa palvelulla tarkoitetaan tässä dokumentissa Ajokki, Driapp, Cabidi mobiilisovellusta tai mitä tahansa Ewooksin tuottamaan verkkopalvelua joihin käyttäjä saa käyttöoikeuden maksettuaan palvelun käytöstä tai rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi. Yllä oleviin palveluihin voidaan viitata myöhemmin tässä dokumentissa nimillä “Sovellutus”, “Ohjelmisto”, “Palvelu” tai “Mobiilisovellus”. Palvelulla voidaan viitata tässä dokumentissa viitata myös verkkosivustoon joka kerää talteen käyttäjän ajopäiväkirja, laskutus, työaika jne. tietoa. 

Ewooks ylläpitää sovelluksen ja verkkopalveluiden toimintaa parhaan osaamisensa mukaan, mutta ei voi eri alustojen pirstaloituneesta luonteesta taata sen toimivuutta kaikille. Käyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan oman laitteiston ylläpitämisestä ja siitä että sovellus toimii testatusti käyttäjän valitsemassa ympäristössä. Käytettäessä ohjelmiston mittaamia tietoja esim. laskutuksen tai verotuksen pohjana loppukäyttäjä on itse velvollinen tarkistamaan tietojen oikeellisuuden, sekä velvollinen itse tarkastamaan sekä suorittamaan vaaditut veromaksut ja ilmoitukset paikalliselle veroviranomaiselle.

Ewooks ei harjoita välitys tai maksuliikenne toimintaa, eikä toimita näin olleen suoraan mitään erimaiden lainsäädännössä mahdollisesti vaadittavista tiedoista paikallisille viranomaisille. Viranomaisille tietojen toimittamisesta ja yhteensopivien raporttien luomisesta erilähteistä kerättävistä tiedoista on vastuussa loppukäyttäjä,

Palvelusta perittävien maksujen osto ja peruutus ehdot on nähtävissä oston yhteydessä. Google Play:n kanssa ostoissa ja peruutuksissa noudatetaan Googlen antamaan prosessia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta myydä edelleen tai hyödyntää kaupallisesti Sovellusta tai sen sisältöä jos asiasta ei ole erikseen sovittu.

Ewooks pidättää yksinomaisen oikeuden poistaa Sovelluksesta mitä tahansa sisältöä, sekä rajoittaa Sovelluksen käyttöä mistä tahansa syystä mukaan lukien Käyttäjän Sovelluksen käytön estäminen.

Mikäli käyttäjä on tallentanut tietojaan Ewooks:n toimittamaan pilvipalveluun ja käyttäjä ei ole maksanut sopimuksen mukaisia maksuja palvelin käytöstä pitää Ewooks:n oikeuden estää tietoihin pääsy käyttäjältä.

2. IMMATERIAALIOIKEUDET

Ewooks omistaa kaikki Palveluun ja Sovelluksiin tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin liittyvät immateriaalioikeudet yksinomaan. Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen tai Sovelluksen käytön kautta mitään immateriaalioikeuksia Sovellukseen.

Mikään taho ei saa kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Sovelluksesta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta, takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muilla tavoin yrittää saada selville Sovelluksen tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia, poistaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita vastaavia oikeuksia ilmentäviä merkintöjä Sovelluksesta, poistaa tai piilottaa Sovelluksen sisältämää mainosmateriaalia tai kerätä, käyttää, kopioida ja siirtää Sovelluksesta saamaansa tietoa ilman Ewooks:ltä saatua etukäteistä kirjallista hyväksyntää.

3. VASTUURAJOITUKSET

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään käyttäjän kärsimistä epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien muun muassa palvelun tai siihen liittyvän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista tuoton tai liikevaihdon/voiton/tulojen vähentymisestä, tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta tai muista taloudellisista vahingoista, kolmansien vaatimuksista, vaikka Palveluntarjoaja:lle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään palvelun toiminnasta tai toiminnan estymisestä aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjä on itse vastuussa omasta tietoturvastaan ja pyrittävä käyttämään palvelua turvallisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa on käyttäjän tiedot vuotavat kolmannelle osapuolelle käyttäjän omasta huolimattomuudesta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään vastuullinen jos tiedot pääsevät vuotamaan järjestelmästä kolmannen osapuolen toimesta. 

Jos käyttäjän tietoon tulee jotain sellaista, mikä voisi vaarantaa muiden käyttäjien tietoturvan tulee hänen ensisijaisesti ilmoittaa epäillyistä palveluntarjoaja ylläpidolla, jotta tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä heti.

Käytettäessä ohjelmistoa verotukseen, liiketoimintaan tai muuhun sellaiseen rinnastettavaan toimintaan on loppukäyttäjän itse varmistettava tietojen oikeellisuus. Ohjelmiston antamat arvot voivat käyttäjän oman laitteiston tai käyttötavan vuoksi puutteellisia ja palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa virheellisesti verottajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle ilmoitetuista tiedoista. 

Käyttäjä on yksin vastuussa verotettavien tulojen ilmoittamisesta ja maksamisesta asiamukaiselle veroviranomaiselle. Sovelluksen tuottama raportti ei ole virallinen veroasiakirja, mutta siinä olevia tietoja voidaan osittain käyttää sellaisen raportin tuottamiseen esim. kirjanpito tarkoituksissa. Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen arvioimaan mahdollisesti sovellettavaa verokäytäntöä, eikä ota vastuuta verojen maksusta veroviranomaiselle käyttäjän suorittamasta maksutapahtumasta.

Käyttäjä vastaa itse siitä, että sovellusta käytetään kulloisenkin käyttömaan lain ja asetusten mukaisesti. Tällaisia toimintoja voivat olla sovelluksessa esimerkiksi taksan mittaamiseen tarkoitetut toiminnot, ammatti liikennöinnissä. Palveluntarjoaja ei ole vastuullinen mahdollisista korvausvaatimuksista, jotka voivat johtua jos palveluntarjoajan tekemää ohjelmistoa on käytetty lakien ja asetusten vastaisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on käyttöä varten tarvittava pätevyys ja mahdolliset viranomaisluvat sekä muut luvat kunnossa.

Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että ohjelmisto on kulloisenkin käyttömaan lakien ja asetusten mukainen. Käyttäjän tulee lopettaa ohjelman tai sen toiminnon käyttäminen heti jos sen käyttäminen ei ole käyttömaan lainsäädännössä mahdollista. Ennen ohjelman käyttöä suosittelemme, että käyttäjä konsultoi paikallisia viranomaisia.

Palveluntarjoaja ei käsittele maksuliikennettä missään vaiheessa käyttöä. Maksuliikenteestä vastaa kolmas osapuoli esimerkiksi SumUp tai vastaava. Kirjanpitomateriaalin  säilyttämisestä vastaan loppukäyttäjä tai maksuliikennettä hoitava kolmas osapuoli omien käyttöehtojensa mukaisesti.

Palveluntarjoajalla ei ole pääsy kolmannen osapuolen suorittamaan maksuliikenteeseen, näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa palveluun kerätyn tiedon oikeellisuudesta ja tarkastusvastuu on palvelun käyttäjällä.

Mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja/lainsäädäntöä tai ei suorita ajoissa palveluun käyttöön liittyviä maksuja pidätämme oikeuden perua käyttöoikeus ilman varoitusta.

Asiakkaalle ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta edelleen ilman Ewooks:n kirjallista hyväksyntää. Ewooks voi siirtää kuitenkin palveluiden tuottamisen kolmannelle osapuolelle tai käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

Palveluntarjoaja ei takaa tietojen pitkäaikaista säilyttämistä ja tietoa voidaan kierrättää pois aina uuden tiedon tieltä. Kohtuullinen tietojen säilytysaika palvelussa on 3 kuukautta korkeintaan 1 vuosi jonka jälkeen voidaan olettaa tiedon olevan vanhaa. Käyttäjä sitoutuu itse huolehtimaan, että hänen tarvitsemansa tiedot ovat myös kopioituna käyttäjän valitsemaan paikkaan talteen. Esim. käyttäjä voi ottaa tiedoista varmuuskopioita suoraan mobiilisovelluksen kautta.

Palveluntarjoaja ei vastaa eikä korvaa mitään jos tietoa katoaa palvelin katkosten, tulipalon tai internet  yhteyksien katkeamisen vuoksi. Eikä ole velvollinen palauttamaan käyttöön kadonnutta tietoa tai palvelua.

Palveluntarjoaja ei takaa Sovelluksen tai Palvelun virheetöntä toimimista tai sitä, että Sovellus on keskeytyksittä käytettävissä.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka syntyy käyttäjälle tai kolmannelle taholle Sovelluksen keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, lopettamisesta tai muista puutteista Sovelluksessa tai sen sisällössä, eikä myöskään mahdollisista Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat Sovelluksen käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista tai kuluista, jotka saattavat aiheutua sovelluksen tai palvelun käytöstä, toimimattomuudesta tai väärinkäytöstä.

Jos ohjelmisto tarvii jossain maassa erillistä viranomaista tarkistusta, hyväksyntää tai kalibrointia, vastaa loppukäyttäjä itse omilla varoillaan kysesien hyväksyntöjen saamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että ohjelmisto toimii kulloinsenkin käyttömaan lakien ja säädösten mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloisenkin maan voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Sovellusta ja Palvelua. Ohjelmiston/palvelun käyttäminen tulee lopettaa välittömästi mikäli käyttäjä ei noidata annettuja ohjeita ja ehtoja.

Ottamalla käyttöön palvelun tai ohjelmiston käytäjä on sitotunut näihin käyttöehtoihin ilman erillistä hyväksyntää tai sopimusta.

4. PALVELUN TOIMINTOIHIN JA SISÄLTÖÖN

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttää, muokata, poistaa tai siirtää mitä tahansa Sovelluksessa/Palvelun olevaa tietoa yksinomaisella päätöksellään ilman ennakkoilmoitusta, jos tietoa voidaan pitää laittomana, virheellisenä, epätarkkana, sopimattomana tai ristiriidassa näiden käyttöehtojen tarkoituksen kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Sovellus tai sen osa pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.
Lisäksi Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa Sovelluksen ja Palvelun sisältöä tai lopettaa Sovelluksen ja Palvelun tai niiden osien tarjoaminen milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilman korvausta.

5. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Ewooks ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu
Ewooks vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota
Ewooksin ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, ja jonka seurauksia Ewooks ei olisi voinut kohtuudella välttää eikä voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään, ellei toisin näytetä, esimerkiksi luonnonmullistusta, yleisen liikenteen, tulipalo, tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, lakkoa tai muuta niihin verrattavaa seikkaa. Ewooksin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan niin ikään Ewooksin ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä hankkia muualta.

Ewooks ei korvaa eikä vastaa tiedon katoamisista tai palvelun loppumisesta missään olosuhteista.

6. ANALYTIIKKA TIEDON KERÄÄMINEN

Palveluntarjoaja kerää käyttäjistä erilaista anonyymia tietoa tietoa. Tiedoista ei missään olosuhteissa käy ilmi käyttäjän henkilöllisyys eikä tietoja käytetä muuhun kuin sovelluksen toimintojen kehittämiseen. Tietoa sovelluksen toiminnasta lähetään anonyymisti Google Firebase sovelluksen, joka on yksi keskeisiä osia ohjelmistokehityksessä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen eli tässä tapauksessa Googlen tarjoaman palvelun toimivuudesta tai tietoturvasta.

Google:n palveluihin sovelletaan aina Googlen käyttöehtoja.

7. MUUTOKSET

Palveluntarjoaja:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muuttuneet käyttöehdot koskevat automaattisesti kaikkia palveluntarjoajan palveluita, sekä sen yhteydessä saatavia laajennuksia. Osa palveluista voi olla luonteeltaan kokeellinen, jonka tuottaminen voidaan lopettaa, jos se todetaan palveluntarjoaja:n toimesta kannattamattomaksi. 

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan mahdollisista muutoksista julkisesti esimerkiksi käyttäen sosiaalistamediaa (Palveluntarjoaja:n Facebook-, Twitter-tilit ja verkkosivut), jota käyttäjän edellytetään seuraavan tarvittavan tiedon saannin varmistamiseksi. Suoraa henkilökohtaista viestintää kuten sähköpostia pyritään välttämään. Muutosten varalta, käyttäjän on syytä aika ajoin tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot. Jos käyttäjä ei hyväksy voimassa olevia käyttöehtoja on hänen lopetettava palvelun käyttö välittömästi.

9. Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Käyttöehtoja koskevat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelemalla ei päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.

Tietosuoja ja GDPR

Ewooks noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja käsittelee käyttäjien tietoja vastuullisesti ja lainmukaisesti.

1. Rekisterin pitäjä

tmi Ewooks (jäjempänä “Ewooks”)
Y-tunnus 2918658-2

Vesihaudantie 13, 90450 Kempele
Rekisterin yhteyshenkilö: Sami Taipaleenmäki
Puhelinnumero: 08 2371 2077
Sähköposti: info@ewooks.fi

2. Rekisterin nimi


Asiakas- ja käyttäjärekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus


Rekisteriä käytetään ajopäväkirja/taksamittari/välitys-palvelun (“Palvelu”) tuottamiseen.
Rekisterin sisältöä ja kerättävää tietoa on päivitetty 2021 vastamaan luvanvarailselle liikenteelle tehtyä määräystä (TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020 ).

Tietojen pääasiallinen tarkoitus on laskutuksen, palvelun ja viranomaisvelvoitteiden toteutuminen. Yritysasiakkaiden osalta tietoja voidaan käyttää myös markkinoinnissa, mikäli tähän on annettu suostumus rekisteröityessä.

4. Tietojen luovuttaminen

Ewooks ei luovuta henkilötietoja/mitään tietoja kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai viranomaisen määräyksen nojalla.

5. Rekisterin tietosisältö

  Pakolliset tiedot (Osa tiedoista on määritelty kerättäväksi Traficom antamassa taksimääräyksessä)

 • Henkilön nimi
 • Kuljettajan syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus (Tieto kerätään vain taksi asiakkailta, ajopäiväkirjakäyttäjille ei ole tarpeen antaa tätä tietoa, TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020)
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen Nimi
 • Y-tunnus
 • Laskutustiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Taksiliikennelupa numero, jos sellainen on
 • Matkapuhelimen sarjanumero tai muu tunniste lisenssiä varten
 • Lisenssin tilaus ja päättymispäivä

Viestikeskus ja taksajärjestelmä rekisteri
Kuljettajan sovellutus (*Osa tiedoista tallennetaan järjestelmään riippumatta siitä onko käyttäjä rekisteröitynyt)

 • Laitetunnus/Laitetunniste*
 • Laitteeseen asetettu yrityksen ja kuljettajan tiedot*
 • Kuljettajan laitteella ajetut kokonaiskilometrit*
 • Kuljettajan laitteella ajetut kokonaiskilometrit varattuna*
 • Kuljettajan laitteella ajetut extra taksojen summa*
 • Kuljettajan laitteen kautta perittyjen maksujen summa*
 • Kuljettajan laiteen virtalähde virheiden määrä*
 • Maksu ja kuitti tietoja, niiltä osin kun ne on mahdollista saada talteen*
 • Kuljettumatka*
 • Kuljettumatka T1, T2,T3,T4 + Extrat*
 • Matka-aika*
 • Hidasajoaika*
 • Odotusaika*
 • Odotus hinta*
 • Minuuttihinta*
 • Kokonaishinta veroineen*
 • Valuutta*
 • Maksutapa*
 • SumUp myyjätunnus*
 • Käytetty Verokanta*
 • Veron osuus hinnasta*
 • Aloitusmaksu*
 • Lentokenttämaksut*
 • Extrataksat*
 • Aloitus ja lopetus päivä ja aika*
 • Kuittinumerot*
 • Laitetunnus*
 • Auton rekisterinumero*
 • Kuljettajatunnus*
 • Aloitus ja lopetus osoite*
 • Sopimushinta tiedot*
 • Maksun kuvaus*
 • Yrityksen nimi*
 • Laiteen sijaintitiedot (Käyttäjän hallittavissa)
 • y-tunnus*
 • Maksutapa* (käteinen/kortti, mahdollista vain SumUP käyttäjiltä jota ovat antaneet tunnukset sovellutukseen)
 • kuljettajan tiedot, käyttäjätunnus, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus* (Määräys TRAFICOM/399176/03.04.03.00/2020 ja kerätään vain taksiliikenne asiakkailta)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyt ovat luovuttaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan, palvelussa olevan mobiilisovelluksen tai verkkosivuston kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Salaisia tietoja ei luovuteta sivullisille EU:n ja ETA:n sisä- eikä ulkopuolella ilman rekisteröidyn erityistä suostumusta. Palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat EU-alueella.

Palveluntarjoaja ei luovuta henkilötietoja missään vaiheessa itse kolmansille osapuolille (pois sulkien viranomaiset). Otamme siis yksityisyytesi vakavasti. Mahdollisiin tietojen siirtoihin tullaan kysymään käyttäjältä ensin lupa.

Ohjelma ei kerää eikä tallenna rekisteröitymättömistä käyttäjistä ajotietoja.

Viestikeskus rekisteri ja taksajärjestelmä (asiakas- sekä kuljettaja versiot)
Taksa järjestelmään liittyvä viestikeskus, sekä itse taksajärjestelmä keräävät tietoa palveluntarjoajan :n ja sen asiakkaiden omaan käyttöön. Maksuista tiedot kerää valitut kolmannet osapuolet kuten SumUp. Ewooks ei käsittele omissa järjerjestelmissän tai ohjelmissa mitään luotto/pankkikortti tietoja. Tietoja ei käytetä muuhun kuin kyytien välitys käyttöön ja osoittamaan että, tilaaja ja tuottajat ovat tunnettuja henkilöitä. Rekisteröitymällä järjestelmään käyttäjät suostuvat siihen, että heidän tietojaan voidaan käyttää tuottamaan kuljetuspalvelua kuljettajan ja asiakkaan yhteisesti sopimalla tavalla ja hinnalla. Käytännössä järjestelmä, voi tallentaa verkkopalvelimelle kaikki ns. kassakuittiin tulevat tiedot.

Käyttäjien itsensä ilmoittamat tiedot, joita kerätään asiakkailta rekisteröinnin tai tilauksen yhteydessä yhteydessä.

Etu ja Sukunimi, Sähköpostiosoite ja puhelinnumero, käyttäjän antamat lähtö- ja saapumis osoitteet ja -ajat, matkustajamäärän, mahdolliset matkatavaratiedot, sekä muut mahdolliset tilausta varten annetut lisätiedot. Kuljettaja sovellus tallentaa lisäksi yrityksen mahdolliset ajoneuvon tiedot, mikäli käyttäjä on ne antanut.

Kaikki rekisteriin tallentuvat tiedot ovat käyttäjien itsensä nähtävissä mobiilisovelluksesta tai maksujärjestelmän toimittajan järjestelmästä.

Rekisteröityneillä käyttäjillä on oikeus tulla unohdetuksi ja postamme tiedot henkilön omasta pyynnöstä. Pyyntö tulee lähettää meille osoitteeseen support@ajokki.fi kirjallisena ja pyyntöön tulee liittää jokin todiste henkilöllisyydestä.  Tietoja jotka on määrätty säilytettäväksi viranomaisten toimesta ei voida poistaa pyynnöstä.

Google analytics ja Firebase

Mobiilisovellus on kytketty käyttämään Google Firebase palvelua. Palvelun avulla seuraan ainoastaan mobiilisovelluksessa mahdollisesti tapahtuvia virhetilanteita, joiden avulla sovelluksen toimintaa voidaan parantaa seuraavissa versioissa.

Web-sivusto kerää anonyymiä käyttäytymis dataa käyttäen Google Analytics palvelua.

Google Analytics ja Google Firebase ovat molemmat kolmannen osapuolen eli Googlen tekemiä ja tuottamia palveluita. Molempien palveluiden tietoturvasta vastaa Google joka vastaa myös siitä, että molemmat palvelut vastaavat uuteen EU:n henkilötietosuoja-asetukseen (GDPR) 2018.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietoturva

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Palveluntarjoaja:n luotettavaksi arvioiman palveluntarjoajan palvelimilla EU alueella, asianmukaisten palomuurien ja suojattujen tietokantojen takana. Jos käyttäjä käyttää tietoja kirjanpidossa tai liiketoiminnassa, tulee loppukäyttäjän itse varmistaa säännöllisesti kopiot tiedoista omaan varmistettuun paikkaansa.

Käyttäjän oikeudet

GDPR:n mukaisesti yksityisellä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
– Yksityishenkilöllä on oikeus tietää kuinka hänestä tallennettua tietoa käsitellään.
– Yksityishenkilöllä on oikeus pitää ote tiedoista, jotka koskevat häntä.
– Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää tietoihinsa korjauksia
– Yksityishenkilöllä on oikeus pyytää hänen tietojensa poistamista
– Rekistereistä ei voi poistaa sellaisia tietoja jotka ovat lain määräämiä ja niillä on säilytysvastuu.

Tiedon säilytysaika

Tietoja säilytetään vähintään 3 vuotta, muita tietoja voidaan poistaa ja kierrättää
järjestelmästä pois tarpeen mukaan. Pyydettäessä käyttäjän tiedot poistetaan järjestelmästä 3kk kuluttua ja 4 vuoden sisällä varmuuskopioista. 

Kirjanpito aineiston säilyttämäisestä vastaa makupäätelaitevalmistaja esim. SumUp tai iZettle, joiden tallentamiin tietoihin Ewooks:lla ei ole pääsyä tai mahdollisuutta vaikuttaa.

Jos erikseen ei ole tässä dokumentissa mainittu, kaikkiin palvelussa käytössä oleviin käyttöehtoihin sovelletaan aina kulloisenkin kolmannen osapuolen käyttöehtoja.

Kolmannen osapuolen SumUp:n käyttöehdot ovat luettavissa osoitteesta https://sumup.fi/kayttoehdot/

Google Driver käyttöehdot on luettavissa osoitteessa
https://support.google.com/legal/answer/2450387?hl=fi
Google käyttöehtoja
https://policies.google.com/terms?hl=fi

9. Evästeet

Ewooks käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle. Evästeitä käytetään palvelun parantamiseen ja käyttökokemuksen personointiin. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Ewooks voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Muutokset tulevat voimaan, kun ne on julkaistu Ewooksin verkkosivustolla.

11. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojasta, voit ottaa yhteyttä Ewooksin tietosuojavastaavaan:

Sami Taipaleenmäki sami(at)ewooks.fi

en_USEnglish